Surey

12 tekstów – auto­rem jest Su­rey.

Nie lu­bię mówić, iż mo­ja przeszłość wy­pełniona jest drzwiami zam­knięty­mi, mi­mo że większość z nich ta­kimi się wy­daje. Tak nap­rawdę są to drzwi obrotowe. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 28 maja 2010, 23:37

Gówno najzac­niej­sze­go człowieka i tak śmier­dzi jak in­ne pozostałe. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 3 maja 2010, 16:50

Niena­widzę, kocham, wy­baczam... ja­ka to wiel­ka szko­da, iż słowa te, to nie zaw­sze performatywy. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 2 maja 2010, 22:49

Na­wet naj­lep­szy tłumacz nie wy­ciągnie nic war­tościowe­go z kiep­skiego tekstu. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 29 kwietnia 2010, 23:27

Re­ligia nie is­tnieje bez wiary, lecz wiara is­tnieje bez religii. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 25 kwietnia 2010, 00:43

Co naj­bar­dziej lu­bię w mężczyźnie? To, że nim jest. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 24 kwietnia 2010, 15:53

Zło po­zos­ta­je złem - na­wet w dob­rych rękach. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 marca 2010, 00:38

Na­wet kat pod­czas ka­mieniowa­nia swo­jej ofiary może po­wie­dzieć, że tyl­ko sta­wia jej pom­nik. I to jakże pom­pa­tycznie! Ob­da­rowa­ny aż zaniemówił. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 28 lutego 2010, 02:02

Za­kocha­nie? Więc gdzie u licha um­knęło mi przed­kocha­nie, a zwłaszcza kochanie? 

myśl
zebrała 29 fiszek • 9 lutego 2010, 09:49

Jes­tem prze­kona­na, gdy­bym spot­kała człowieka iden­tyczne­go jak ja, zniena­widziłabym go całym sercem. 

myśl
zebrała 2 fiszki
Surey

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Surey

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność